ابتکار “محافظت از آنها مسئولیت ماست” برای تهیه پرسنل پزشکی با کیتهای محافظتی از ویروس کرونا آغاز شد

ابتکار عمل “زاید برای دادن” با همکاری اتحادیه عمومی زنان، ابتکاری “محافظت از آنها مسئولیت ماست” را برای تهیه کیتهای پیشگیری برای محافظت از پرسنلهای پزشکی از جمله پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان از تهدید ویروس کرونا است، آغاز کرد.

این ابتکار به سرپرستی شیخه فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان و رئیس شورای عالی مادر و کودک و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده است.

کار این ابتکارجدید با تهیه لباس مخصوص پزشکی دستکشهای بهداشتی ساخته شده با دستان اماراتی از داوطلبان برنامه داوطلبانه شیخ فاطمه انجام می شود.

این ابتکار عمل نو شامل یکسری اقدامات احتیاطی و پیشگرانه برای محافظت از کارمندان و وپزشکان و کلیه افراد در بخش بهداشت امارات در برابر عفونت ویروس کرونا است.

شایان ذکر است که این ابتکار عمل به عنوان ادامه اقدامات قبلی اتخاذ شده توسط عالیجناب شیخه فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادر و کودک، و رئیس شورای عالی بنیاد توسعه خانواده است.

ابتکار “محافظت از آنها مسئولیت ماست” به طور مؤثر در توانمندسازی پزشکان و پرسنلهای پزشکی در امارات برای ارائه خدمات به جامعه های محلی و بین المللی در پاسخ پزشکی داوطلبانه به موارد اضطراری و بحران ها و مدیریت کلینیک ها مؤثر بوده است.

You might also like