دبی اقدامات پیشگیرانه بهداشتی را برای محافظت از کارگران از کرونا ادامه میدهد

دولت دبی در امارات متحده عربی اقدامات پیشگیرانه بهداشتی را برای مقابله با ویروس کرونا و فراهم آوردن حمایت از کلیه اعضای جامعه امارات از شهروندان و ساکنان از گروه های مختلف ادامه می دهد؛ به ویژه به طبقه کارگران اهمیت دارد که به طور کلی یک مؤلفه مهم جامعه است.

دولت دبی همچنین تقویت اقدامات پیشگیرانه برای محافظت در برابر ویروس کرونا در مناطقی کارگران است، و به خصوص در بلوک های آپارتمانی آنها است.

بنابراین از بهترین متخصصان پزشکی با همکاری بخش خصوصی استفاده شده است و کلیه تجهیزات بهداشتی لازم برای انجام آزمایشات ویروس کرونا برای کارگران فراهم شده است.

علاوه بر ارائه دستورالعمل های بهداشتی لازم درباره سلامتی شان با زبانهای مختلفی که آنها صحبت میکنند تا از ورود صحیح اطلاعات اطمینان حاصل شود.

اقدامات بهداشتی دولت دبی برای حمایت از کارگران انجام شده شامل اجرای چندین اقدامات بهداشتی است.

همچنین تیمهای پزشکی دولت موارد مثبت را با ویروس و افرادی که به آنها تماس شده، به حساب می آورند.

و اقدامات پیشگرانه بهداشتی لازم را برای جداسازی افراد مبتلایان و ارسال کردن آنها به قرنطینه انجام می دهند.

نيز افرادی را كه نياز به مراقبت های بهداشتی دارند به بيمارستانها و مراكز پزشكی معين شده در دبی منتقل ميكند.

You might also like