باشگاه ورزش بانوان شارجه “انجمن ورزشی رمضان” را از راه دور راه اندازی می کند

شارجه بنیاد ورزشی بانوان در ماه مبارک رمضان “مجمع ورزشی رمضان از راه دور” را که با سرپرستی حضرت عالی شیخه جواهر بنت محمد القاسیمی ، رئیس بنیاد برگزار می شود، راه اندازی کرد.

این جشنواره شامل ابتکارات مختلف ، جلسات گفتگو و مسابقات تعاملی با مردم در رسانه های اجتماعی بنیاد است با هدف ایجاد فضای تعاملی ، رقابتی و میراثی ، گسترش آگاهی و فرهنگ ورزشی در مورد اهمیت ورزش ، تقویت آگاهی جامعه از اهمیت آن و ایجاد محیطی تحریک کننده که به توسعه ورزش بانوان کمک می کند.

میثا بنت ضاوی مدیر باشگاه بانوان شارجه گفت که این مجمع شامل تعداد زیادی فعالیت ورزشی است و ارتباطات با ورزشکاران در بسیاری از ورزش ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در نظر گرفته شده است.

همچنین عرصه ای برای ارائه ایده های جدید که ارائه مهارت ها و بحث در مورد بهترین راه های تقویت ورزش بانوان و نقش آن در ایجاد جوامع بر پایه های محکم است.

برنامه این انجمن شامل ابتکار پیاده روی ۱۰هزار پله در هفته و همچنین مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی و میراثی برای ایجاد انگیزه در تعامل برای ثبت حضور خود و مشارکت در فعالیت ها و رویدادها است.

You might also like