مراحل ساده به کودک در اولین تجربه روزه کمک می کند

کودکان برای آموختن در مورد عبادت به روشهای خاصی احتیاج دارند.

هر عبادت یک تعهد و راهی برای آموزش و پیروی از آن دارد تا کودک دوست داشته باشد و از آن بیگانه نشود ، خصوصاً  با توجه به غریزه هایی مانند روزه است.

برای عادت دادن کودک به روزه گرفتن ، می توانید چند قدم ساده را دنبال کنید:

– اگر کودک مجاز به روزه گرفتن در ماه رمضان در این سن برای دوره های کوتاه باشد یا نه ، باید سن خود را با مشورت پزشک انتخاب کنید.
– کودک نباید در ساعات اولیه روزه بگیرد تا غذای خود را به تنهایی نپزد بهتر است بهتر است روزهای نزدیکی اذان بعد از ظهر به مراکش را روزه بگیرید تا از لذت شکستن روزه با بزرگسالان لذت ببرد.
– در صورت روزه گرفتن نباید به کودک تنبیه یا هشدار دهید ، و بهتر است با هدایا و سخنان ستایش به او انگیزه دهید.
– به فرزند خود بگویید که از کارهای نیک او ، به ویژه روزه دار بودن ، چقدر افتخار می کنید و به همه اطرافیان خود بگویید که او را جشن بگیرند.
– کودک خود را تشویق کنید که سفره افطار و سهرور را تهیه کند تا احساس همکاری کند و مانند بزرگسالان باشد تا دلگرمی خود را برای روزه گرفتن بیشتر کند.
– باید به فرزندتان فواید روزه داران و آنچه را که منظور اوست ، و پاداش یک فرد روزه دار نزد خدا بگویید.

You might also like