پلیس دبی صدها ضدعفونی کننده و غذا را به کارگران توزیع میکنند

پلیس دبی و بانک غذا امارات، روز سی ۱۴ آوریل، صدها ضدعفونی کننده و غذا را به کارگران توزیع می کنند. یک گام مهم نو انجام داده شد در شهر دبی چون کارگران بخشی از جامعه و شریک ساختن دولت امارات هستند.

اداره کل حقوق بشر ستاد کل پلیس دبی صدها ضدعفونی کننده و ماسکها و مواد غذایی را به کارگران با هماهنگی بانک غذا امارات و شركت “B Plan” توزیع کرد.

این برنامه آگاهی است در میان برنامه ای ارتقای سطح آگاهی پزشکی کارگران برای دسته کارگران که با شعار “رنج نکش”.

پلیس دبی
صدها ضدعفونی کننده و غذا را به کارگران اهدا شده

سروان حمد عبید الشامسی، رییس اداره موقعیت کارمندان موقت پلیس دبی، تأکید کرد: “این کمپین ارتقای سطح آگاهی برای کارگران که بخشی بزرگ و مهم را در دبی هدف قرار می دهد”.

وی اضافه کرد: “با توجه به شرایط استثنایی برای مقابله با گسترش ویروس کرونا، این طرحهای بشردوستانه یکی از مهمترین برنامه های ما در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود در نظر گرفته می شود”.

شایان ذکر است که چند روز قبل پلیس ابوظبی اعلام کرد که یک برنامه ای درباره ویروس کرونا برای افزایش ارتقای سطح پزشکی کارگران آنجاست اغاز کرده است.

You might also like