ابوظبی ۱۰ شرط برای بازگشت به مدرسه را اعلام کرد

مدرسه های خصوصی ابوظبی ۱۰ شرط برای بازگشت به مدرسه تعیین کرده اند؛ از جمله آن پوشیدن ماسک در همه زمان های داخل مدرسه برای کودکان شش ساله و بالاتر و انجام تست دمای هنگام ورود به مدرسه است.

♦ شرایط بازگشت به مدرسه

۱- دانش آموز حد اقل ۱٫۵ متر از نزدیکترین همکار خود فاصله دارد

۲- آزمایش ویروس کرونا بیش از شروع مدرسه انجام دهید

۳- دانش آموزان در کلاس های ششم تا ده، باید لپ تاپ یا دستگاه های هوشمند خود را برای جلوگیری از مشارکت در دستگاه های مدرسه، بیاورند

۴- جلوگیری از تجمع و زمان بازی

۵- رعایت کلیه پروتکل های احتیاطی و فاصله جدایی اجتماعی

۶- جلوگیری از ورود والدین به مدرسه و انتظار خارج از مناطق تعیین شده

۷- جلوگیری از اشتراك غذا با دیگران. وهر دانش آموز باید غذا و آب از خانه بیاورد

۸- عدم اجازه مدرسه ها برای تهیه آب آشامیدنی در راهروها

۹- پوشیدن ماسک صورت در همه زمانها در مدرسه

۱۰- اندازه گیری درجه حرارت روزانه هنگام ورود به مدرسه

مدرسه های ابوظبی همچنین برای اجازه بازگشت به مدرسه ها اظهار داشتند كه اگر دانش آموز یا والدین خود شرایط را رعایت نكنند، دانش آموز در سیستم آموزش از راه دور ثبت خواهد شد.

You might also like