محمد بن علی العبار همه عناوین شغلی را برای کارمندان إعمار حذف می کند

محمد بن علی العبار که به عنوان بخشی از اقدام برای لغو عناوین شغلی در شرکت إعمار مستقر در دبی، دیگر به عنوان رئیس إعمار شناخته نخواهد شد.

این تصمیم از طریق ایمیل داخلی که توسط شرکت تجارت عربی مشاهده شده است، به کارمندان ارائه شده است.

در این مقاله آمده است: “وقتی به انتهای این ایمیل رسیدید ، متوجه چیز دیگری خواهید شد. عنوان شغلی ندارم”.

العبار توضیح می دهد که با توجه به همه گیر کرونا، شرکت إعمار قصد دارد روی فرهنگ خود تمرکز کند و روی “استعداد و نه عناوین” متمرکز شود.

محمد بن علی العبار گفت: “بله ، البته ساختارها لازم است، اما من معتقدم که هر یک از اعضای سازمان ما ارزش زیادی می بخشد.
إعمار مجموعه ای از افراد با استعداد نیست بلکه تیمی با استعداد عالی است. امروز من اعلام میکنم کوچکترین تغییری که بیشترین تاثیر را برای نسلهای آینده خواهد داشت چیست؟ “

با پیشروی ، کارتهای ویزیت نام و اداره کارمندان أمار را به سادگی بیان می کنند.

وی گفت: “از این پس ما متعهد خواهیم شد كه بر رشد و توسعه مستمر متمركز شویم. ما در توسعه مهارت ها و توانایی های کسانی که به ما کمک کرده اند برای رسیدن به موفقیتی که در گذشته داشته ایم و بخشی از سفر رشد ما در آینده خواهند بود ، سرمایه گذاری خواهیم کرد.

You might also like