بیش از ۱۰ هزار کارگر از ابتکار خیرخواهانه شیخه فاطمه بهره مند می شوند

طبق بخشنامه های عاليجناب فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادری و کودکی و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده، اتحادیه عمومی زنان با همکاری شهرداری شهر ابوظبی، ابتکار خیرخواهانه “آب را توزیع کنید.. فاطمه بنت مبارک” آغاز به کار کرد.

بیش از ۱۰ هزار تمیزکننده کارگر و مزارع را در باغ ها و تفرجگاه های ابوظبی ازین  ابتکار خیرخواهانه بهره می برند.

خانم نورا السویدی، مدیر اتحادیه عمومی زنان، گفت: “این ابتکار عمل از سال ۲۰۱۶ آغاز شده و به مدت سه ماه ها (ژوئیه، آگوست و سپتامبر) ادامه خواهد یافت”.

ابتکار خیرخواهانه
ابتکار خیرخواهانه شیخه فاطمه بنت مبارک

این ابتكار با هدف کاهش تأثیر گرمای تابستان تابستان برای کارگرانی که در طول تابستان در زیر آفتاب داغ کار می کنند برای حفظ ظاهر عمومی شهر است.

السویدی توضیح داد که این ابتكار با هدف افزایش احساس وفاداری کارکنان، تعلق به کشور و فداکاری در خدمت آن، گسترش روحیه همکاری و آشنایی در جامعه امارات و تقویت معانی هدیه، همبستگی و شفقت اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه از طریق ابتکار عمل، آب و آب میوه و چترهای ضد آفتاب به کارگران توزیع می شود.

عالیجناب شیخه فاطمه بنت مبارک چنین ابتکارها را برای خدمت به مسائل بشردوستانه در سطح محلی و جهانی آغاز کرد.

You might also like