پس از پایان بحران ویروس کرونا، امارات می تواند چالش های امنیت غذایی خود را روبرو میشود

وزیر امنیت غذایی اقدامات غذایی با هدف تأمین مواد غذایی برای همه کارگران و افراد کم درآمد انجام میشود

جنابعالی مریم بنت محمد سعید حارب المهیری، وزیر امور امنیت غذایی امارات، تایید کرد که سیستم امنیت غذایی امارات قادر به مقابله با چالشهای احتمالی مرحله پس از پایان بحران ویروس کرونا است.

جنابعالی المهیری تصریح داد که امارات فرصتهای را برای شرکتهای مواد غذایی در کشور ارائه میدهد. و سیستم امنیت غذایی کشور ثابت شده و بسیار مجهز و مقاوم است.

وی افزود که به لطف تلاش و همکاری همه ذینفعان، با موفقیت مواد غذایی را در همه بازارهای کشور تأمین کرد.

وزیر امور امنیت غذایی امارات بر اتخاذ فناوریهای نوین کشاورزی و استفاده از منابع طبیعی تجدید پذیر در تولید مواد غذایی متمرکز خواهد شد.

والاحضرت اضافه کرد که دوره آینده شاهد افزایش مشارکت ها برای راه اندازی بسته های تشویقی سرمایه گذاری در امارات و ترویج پروژه های کشاورزی و غذایی است که برنامه های افزایش تولید محلی را در امارات تأمین می کنند.

وزیر امور امنیت غذایی اظهار داشت که این اقدامات با هدف تأمین مواد غذایی برای همه گروه های مردم امارات، به ویژه کارگران و افراد کم درآمد انجام میشود.

همچنین جنابعالی از تهیه وعده های غذایی رایگان به کلیه کارگران ساکن در امارات به طور مداوم خبر داد.

وی گفت که وزارتخانه ابتکار عمل را برای توزیع رایگان مواد غذایی به کارگران و کارمندان و نیازمندان آغاز خواهد کرد.

خانم مریم المهیری با اشاره به اهمیت کارگران در امارات اظهار داشت. و گفت که قدردانی از کارگران یک وظیفه ملی امارات است زیرا آنها بخشی از روند توسعه كشور هستند.

You might also like