درخواست شرکت هواپیمایی امارات از کارمندان خود

برای حفظ صحت کارکنان خود امارات توجه خاص دارد

توجه امارات به صحت و سلامتی

شرکت هواپیمایی امارات با اشاره به گسترش ویروس کرونا

در سراسر جهان و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن از کارمندان

خود خواست به مرخصی اجباری بروند.

شرکت مذکور اعلام کرد که در شرایط کنونی مسئله اساسی برای این شرکت

ضرورت فائق آمدن بر پیامدهای ویروس کرونا به شمار می‌رود

شرکت هواپیمایی امارات به دلیل گسترش ویروس کرونا

در مناطق مختلف جهان شاهد رشد اقتصادی بسیار پایینی بوده است

امارات یکی از کشورهای عربی است که تعداد قابل توجهی از مبتلایان به ویروس کرونا در آن ثبت شده است

You might also like