۵۰٪ از کارمندان دپارتمان اقتصادی دبی به کار خود باز می گردند

دپارتمان اقتصادی دبی در امارات متحده عربی خبر داد که ۵۰٪ از کارمندان خود به کار خود دوباره بازگشتند.

 کارمندان بخش اقتصاد و کلیه مؤسسات آن در دهکده تجاری دبی با اقدامات پیشگیرانه جامع در دفاتر داخلی و سالنهای خدمات مشتری، ۵۰ ٪ از کارمندان به کار خود را بازگشتند.

دپارتمان اقتصادی دبی و مؤسسات آن در طول دوره گذشته علاقه مندی به تداوم خدمات ارائه شده به همه بخشهای تجاری از طریق کانالهای دیجیتال هوشمند دارند.

این خدمات شامل مجوز و ثبت نام تجاری، خدمات کنترل تجاری و حمایت از مصرف کننده و سایر بخش ها است.

با بازگشت خدمات مستقیم با مشتریان در مؤسسات مختلف این بخش، دپارتمان اقتصادی دبی ، جامعه تجارت شهر، خواستار بهره مندی از کلیه خدمات هوشمند پیشرفته ای خود است که از طریق برنامه های مختلف خود ارائه می دهد.

دپارتمان دبی این برنامه های هوشمند را با هدف صرفه جویی در وقت و تلاش، برای اطمینان از امنیت کلیه شهروندان و ساکنان در همه دبی، راه اندازی کرده است.

مقامات مسوول این دپارتمان تأکید کرد که از ظروف یکبار مصرف و فنجان ها باید استفاده شود و یک پوستر در ورودی سالن استراحت درباره تعداد کل کارمندان حاضر در سالن است، با لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی قرار گیرد و از صف آرایش در دستگاه های قهوه و استریل دستگاه قهوه پس از هر بار استفاده جلوگیری کند.

You might also like