پلیس عجمان اتاق آزمایش ویروس کرونا برای زندانیان مؤسسات مجازات ایجاد میکند

پلیس عجمان اعلام کرد که یک اتاق آزمایش ویروس کرونا برای زندانیان مؤسسات مجازات و تأدیبی ایجاد شده است در چارچوب حمایت از اقدامات بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن شیوع ویروس است.
تصمیم پلیس عجمان با هدف حفظ امنیت كارمندان، زندانیان و پرسنل پزشکی این موسسه صورت گرفت.

سرتیپ مبارک خلفان الرزی، مدیر مؤسسه مجازات و اصلاح پلیس عجمان گفت که ایده اتاق آزمایش ویروس کرونا شامل پارتیشن های شیشه ای بین پزشک و مهمان است. و فاصله و محافظت بین آنها را تضمین می کند و نفس را با هم مخلوط نمی کند.
سرتیپ مبارک الرزی توضیح داد که این اتاق ها مجهز به آستین طبی مخصوص عایق بندی شده بودند که پزشک را قادر می سازد بدون تماس مستقیم با زندانیان مؤسسات مجازات معاینه لازم را انجام دهد.
مدیر مؤسسه مجازات و اصلاح پلیس عجمان همچنین خاطرنشان کرد که این اتاق ها در بخش های زن و مرد این موسسه ارائه شده است.

سرتیپ الرزی اضافه کرد که ایجاد این اتاق معاینه ایمن به منظور تقویت اقدامات پیشگیرانه در زندان به سرپرستی عالیجناب حميد بن راشد النعيمی، حاکم امیرنشین عجمان، وشیخ سلطان بن عبدالله النعیمی، فرمانده کل پلیس عجمان، انجام شد.وبا هدف مهار گسترش شیوع کرونا و حمایت همه گروه های جامعه عجمان است.

You might also like