پلیس دبی “ایزو مشارکتهای بین المللی” را دریافت می کند

فرماندهی کل پلیس دبی، به ویژه گروه مشارکتها در بخش روابط عمومی در اداره کل خوشبختی جامعه، گواهینامه ایزو مشارکتهای بین المللی را به شماره ۴۴۰۰۱:۲۰۱۷ بدست آورده است.

این گواهی میزان صلاحیت، کیفیت و کاربرد بهترین شیوه ها در زمینه رویه ها و مشارکت با شرکای مختلف را تأیید می کند.

سرتیپ خالد شهیل، مدیر اداره کل خوشبختی جامعه ، از تلاش های وزارت مشارکت در اخذ گواهینامه ایزو مشارکتهای بین المللی ۴۴۰۰۱:۲۰۱۷ قدردانی کرد.

سرتیپ شهیل، مدیر اداره عمومی خوشبختی جامعه در پلیس دبی نیز اظهار داشت كه پلیس دبی پس از انجام ارزیابی جامع توسط كمیته تخصصی بدنه اعطای سازمان بین‌المللی استانداردسازی “ایزو” این گواهی را به دست آورد.

تلاش های مشترک پلیس دبی دلیل به دست آوردن ایزو مشارکتهای بین المللی است

سرتیپ شهیل تأکید کرد که اداره کل پلیس دبی مشتاق اجرای دستورالعملهای جناب سرلشکر عبدالله خلیفه المری، فرمانده کل پلیس دبی است.

همچنین سرتیپ شهیل اظهار داشت که دستورالعملهای فرمانده رئیس پلیس دبی با هدف اعمال بهترین شیوه های بین المللی در کارهای مختلفی که به پلیس دبی واگذار شده است.

بخش مشارکتها پیوند با همه شرکای استراتژیک پلیس دبی است و از سیستم کار پلیس به هر شکلی پشتیبانی می کند.

به نوبه خود، سرهنگ محمد خلیفه بن صبیح السویدی، مدیر گروه روابط عمومی جامعه پلیس دبی، تأیید كرد كه اداره مشاركت در تلاش است تا بهترین شیوه های بین المللی را در زمینه ایجاد مشاركت با موسسات مورد نیاز ایزو اجرا كند.

You might also like