سازمان ملی بحران پروتکل سازماندهی رویدادهای اجتماعی را اعلام می کند


دیروز، وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه و سازمان ملی بحران و بلایای اضطراری پروتكل را برای سازماندهی رویدادهای اجتماعی با توجه به گسترش ویروس كرونا اعلام كردند.

هدف از این پروتکل اطمینان از بالاترین استانداردهای پیشگیری و اجرای اقدامات احتیاطی توصیه شده توسط مقامات بهداشتی در کشور است.

هنگام اجرای قرارداد ازدواج و سایر وقایع خانوادگی، این پروتکل تعدادی کنترل را قرار می دهد.

و مفهوم آن این است که حضور و غیاب به اقوام درجه یک دو خانواده محدود می شود، به شرط آنکه تعداد
کل حاضران از ده نفر بیشتر نشود. 

انجام معاینه پزشکی ۲۴ ساعت قبل از تاریخ رویداد ترجیح داده می شود و برگزاری بوفه ممنوع است.

استفاده از ظروف و فنجان های یکبار مصرف برای خوردن و آشامیدن، ضد عفونی مداوم سطوح و
امکانات و تهیه مواد ضد عفونی کننده ترجیح داده می شوند.

وزارت بهداشت و سازمان ملی بحران تعهد به اقدامات پیشگیرانه و ضرورت اعمال آنها در موارد مختلف تأکید کردند.

آنها تأیید کردند که مقامات مربوطه متعهد به نظارت بر وقایع اجتماعی و نقض کسانی هستند که
به آنها پایبند نیستند.

وزارت و سازمان همچنین در پروتکل اقدامات پیشگیرانه توصیه شده در مراسم تشییع جنازه و نماز بر روی آنها ذکر شده است.

آنها بر لزوم استفاده از ماسک برای کارگران در گورستانها و ضد عفونی کردن ابزارهای استفاده شده قبل و بعد
از اتمام تدفین مرحوم، متمرکز شدند.

You might also like