رئیس فدراسیون هندبال امارات از همتای مصری خود پذیرایی می کند

رئیس فدراسیون هندبال امارات نبیل محمد بن عاشور، صبح دیروز چهارشنبه ۲۸ اکتبر، مهندس هشام نصر، رئیس فدراسیون هندبال مصر را پذیرفت.

بازدید رئیس فدراسیون هندبال مصر با هدف تبریک به بن عاشور به مناسبت تشکیل جدید هیئت مدیره
فدراسیون هندبال امارات صورت گرفت.

در این دیدار عبدالسلام ربیع المحیربی، نایب رئیس هیئت مدیره فدراسیون، ناصر سالم الحمادی، دبیرکل
و فیصل الطواش، عضو هیئت مدیره حضور داشتند.

 

♦      فدراسیون هندبال امارات جدید متشکل از کسان جوانی 

 

بن عاشور با ابراز تأکید بر قدرت و عمق روابط برادرانهکه فدراسیون های دو کشور برادر را به هم پیوند می دهد، از همتای مصری خود استقبال کرد.

رئیس فدراسیون هندبال امارات همچنین آرزوی اتحادیه هندبال کشورش برای همکاری جدی با اتحادیه
هندبال مصر را با هدف انتقال تخصص و بهره گیری از تجربیات موفق آن ابراز داشت.

 

♦      قوانین جدید برای اين ورزشی

 

به نوبه خود، مهندس هشام از تشکیل هیئت مدیره اتحادیه هندبال امارات که همه از عناصر جوانی که این بازی را انجام دادند و مشکلات و چالش های خود را تجربه کردند، ابراز خوشحالی کرد. 

نصر همچنین از هیئت مدیره جدید خواست تا با اجرای برنامه ها و طرح های استراتژیک خود پیش برود. وی همچنین تجربه فدراسیون مصر در توسعه بازی در دوره گذشته را بررسی کرد.

وی با معرفی قوانین خاص و استثنایی و بکارگیری روشهای نوین آموزشی، توسعه جامع سیستم هندبال در مصر را توضیح داد.

You might also like