امارت شارجه در حال بحث درباره فرصتهای همکاری اقتصادی با شرکتهای هندی است

دفتر سرمایه گذاری خارجی امارت شارجه سمیناری تعاملی، از راه دور، با عنوان “فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت های هندی” برگزار کرد.

این سمینار از راه دور از طریق بستر ارتباطات تصویری زوم برگزار شد.

در طی آن آنها در مورد فرصت های سرمایه گذاری در امارت شارجه در تعدادی از بخشهای حیاتی و مزایای سرمایه گذاری در امارت، بحث کردند.

راه های تقویت روابط اقتصادی بین هند و شارجه نیز مورد بحث قرار گرفت.

دکتر امان پوری سرکنسول هند در دبی، مروان بن جاسم السرکال، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و توسعه شارجه “شروق”، دکتر خالد عمر المدفع، رئیس شهر رسانه ای شارجه “شمس”، و حسین محمد المحمودی،
مدیرعامل مجتمع تحقیق ، فناوری و نوآوری شارجه، در این سمینار شرکت کردند.

محمد جمعه المشرخ، مدیر اجرایی دفتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شارجه “سرمایه گذاری در شارجه” و
امرسون ن.بوراک نیز مدیر کل توسعه تجارت “خلیج تنر” در این رویداد شرکت کردند.

همچنین در این سمینار گروهی از سرمایه گذاران، بازرگانان و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری از سراسر
هند، از جمله خانم سوناندا راجندران، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنعت عرب هند “در هند” حضور داشتند.

You might also like