امارات در نشست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شرکت می کند

دولت امارات متحده عربی در مجمع برگزار شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از راه دور، با عنوان “دولتها پس از بحران”، شرکت کرد.
این نشست به منظور بحث در مورد چالشهای حاکمیت، تغییرات مورد انتظار در دولتهای پس از کووید-۱۹ و راههای یافتن راه حلهای جدید برگزار شد.


در این جلسه جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه نوآوری از دولتهای مختلف و مراکز تحقیقاتی تخصصی حضور داشتند.
مرکز نوآوری دولت محمد بن راشد، با مشارکت رصدخانه نوآوری دولت “OPSI”، مجموعه ای از گزارش ها
را با عنوان “اتخاذ نوآوری در کار دولت: روند جهانی ۲۰۲۰” آغاز کرده است.


این گزارش ها نمای کاملی از آینده نوآوری و سازوکارهای توسعه در بخشهای مختلف حیاتی و فرصت
های به کارگیری آنها در تقویت سیستم کار دولتی ارائه می دهد.
دولت امارات  با هدف تقویت مشارکت و همکاری بین دولت ها و در پاسخ به تغییرات سریع جهانی
ناشی از گسترش ویروس کرونا “کووید-۱۹” در جلسات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شرکت کرده است.


حاضران در جلسه در مورد لزوم ارتقای مهارت های خدمات عمومی برای بهره گیری از پتانسیل های دولت، از طریق بهبود و تلفیق مهارت های تقویت کننده نوآوری، بحث کردند.
آنها همچنین تأمین مهارتهای جدید مناسب برای عصر دیجیتال و حمایت از تبادل مهارتها و تواناییها در
میان اعضای جامعه را به دولتها تأكید كردند.

You might also like