فدراسیون امارات جوجوتسو موقعیت خود را در صدر ورزش جهانی تقویت می کند

فدراسیون امارات جوجوتسو در دوره گذشته موقعیت خود را به عنوان یکی از برجسته ترین فدراسیون های ورزشی فعال در صحنه محلی، و صحنه جهانی تقویت کرده است.

تلاش های فدراسیون جوجوتسو به حفظ محبوبیت این ورزش و موقعیت پایتخت ابوظبی به عنوان خانه جوجوتسو در جهان، کمک کرده است.

یوسف عبدالله البطران، عضو شورای اتحادیه جوجوتسو امارات گفت: ” تیم فدراسیون علاقه مند به تدوین برنامه ها و استراتژی های نوآورانه برای این ورزش است.

ما همچنین برای تقویت دانش جامعه اقدامات ابتکاری ورزشی انجام داده ایم.

با هدف است که ابوظبی به عنوان خانه ای برای ورزش های جیو جیتسو و رزمی، که در جهان بسیار محبوب، می شود”.

یوسف البطران تأکید کرد که این فدراسیون یکی از اولین فدراسیون های محلی ورزشی بود که در زمینه فناوری سرمایه گذاری کرد.

و همچنین مسابقات ورزشی خانگی را در رسانه های اجتماعی راه اندازی کرد.

این ابتکارات در واقع به تقویت روابط اجتماعی در بین اعضای جامعه کمک کرده است.

عضو فدراسیون امارات ادامه داد كه این فدراسیون با توجه به اینکه ابوظبی پایتخت جوجوتسو جهانی است، مجموعه ای از ابتکارات مربوط به تیم های ملی را آغاز کرد.

این برنامه شامل اردوگاه های بسته و مسابقات تازه ساز بود.

You might also like