امارات کمکهای پزشکی به کشورها کنیا و گینه و ازبکستان میفرستد

امارات متحده عربی، سه شنبه ۵ مه، هواپیماهای کمک های و لوازم پزشکی به کشورها کنیا و گینه و ازبکستان به خاطر حمایت تلاشهای انها در مبارزه با ویروس کرونا، میفرستد.

كشور كنيا
کمکهای پزشکی امارات به کنیا

امارات متحده عربی خبر داد که دولت امارات به حدود ۷ تن از کمکهای پزشکی را به کشور کنیا فرستاد.

آقای خالد خلیفه المعلا، سفیر کشور امارات در کنیا، گفت: “امارات متعهد است که هر گونه از کمکها به سراسر کشورهای جهان تا موفق به غلبه این همه گیر جهانی باشند. و اهدا کردن کمکهای به جمهوری کنیا نشان دهنده از حمایت امارات از کنیا و همسایگانش در تلاش برای مبارزه با ویروس کرونا است”.

از سوی دیگر، امارات متحده عربی، روز سه شنبه ۵ مه، هواپیمای حاوی ۷ تن از کمکهای درمانی را به کشور گینه فرستاد. اين كمكهای اماراتی به دلیل پشتیبانی گینه در مبارزه با ویروس کرونا اهدا شده بود.

کشور گینه
کمکهای پزشکی امارات به گینه

بیش از ۷۰۰۰ کارمند مراقبتهای بهداشتی در گینه برای تقویت تلاشهای خود برای مهار گسترش ویروس کرونا ازین کمکها بهره مند میشوند.

در همین روز، امارات متحده عربی یک هواپیمای امدادی حاوی ۵ تن از تجهیزات پزشکی به ازبکستان ارسال کرد.

این کمکها دسته دوم است از کمکهای اماراتی که به کشور ازبکستان فرستاد است. ازین کمکها به حدود ۸۰۰۰ کارمند بخش پزشکی بهره مند میشوند تا تلاشهای خود در مبارزه خود با ویروس کرونا پشتیبانی میکند.

در ۲۸ مارس گذشته، امارات متحده عربی دسته اول کمکی پزشکی را به ازبکستان ارسال کرد که شامل بود ۸ تن لوازم پزشکی بود.

You might also like