کمکهای امارات متحده عربی به سیل زدگان در ایران

کمکهای امارات متحده عربی به سیل زدگان در ایران

امارات و سازمان های خیریه ی امارات همواره در باب بشردوستی کوتاهی نکرده اند و همیشه خدمات و دستگیری بشردوستانه در اولیات و صدر کار شان قرار داشته است.

به ادامه ی کمک و همکاری های بشردوستانه امارات متحده عربی اینک کمکهای امارات برای سیل زدگان ایران ارسال می شود.

این کمک ها شامل البسه زمستانی چون پتو و لباس می شود که به آسیب دیدگان از سیل در زهدان – ایران ارسال شده است.

آسیب دیدگان و ذینفعان محلی از کمک و همکاری های بشردوستانه امارات متحده عربی استقبال و ابراز تشکر و سپاسگزاری کردند.

You might also like