بخش توسعه اقتصادی ابوظبی وب سایت جدید خود را راه اندازی کند

بخش توسعه اقتصادی ابوظبی وب سایت جدید خود را با همکاری اداره دیجیتال ابوظبی تا برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی، راه اندازی کرد.

وب سایت جدید خود با نام www.added.gov.ae با همکاری اداره دیجیتال ابوظبی راه اندازی شده و نیاز های بخش های اقتصادی دولتی و خصوصی، سرمایه گذاران، بازرگانان، کارآفرینان، مصرف کنندگان، محققان اقتصادی و رسانه ها برآورده می کند.

محمد علي الشرفاء، رئیس بخش توسعه اقتصادی ابوظبی، تاکید کرد که وب سایت جدید در مرحله اول خود آرزوها و اهداف بخش استراتژیک را برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی نشان می دهد.

آقای الشرفاء ادامه داد: “از طریق وب سایت بخش جدید ، ما مشتاقانه می خواهیم مشارکت استراتژیک را با همه شرکای بخش دولتی ، شرکت ها ، موسسات و افراد جامعه از مصرف کنندگان تقویت کنیم”.
الشرفاء با تقدیر از پشتیبانی فنی ارائه شده توسط دیجیتال ابوظبی ، که تأثیر راه اندازی وب سایت این بخش را با نگاه جدید دارد.
وی تاکید کرد که بستر جدید آنلاین وزارت توسعه اقتصادی ، وب سایت این بخش و نقش رهبری و رهبری آن برای سیستم اقتصادی محلی در ابوظبی را تقویت می کند.

بیانیه ای وزارت نشان داد که این سایت جدید بخشی از برنامه وزارت اقتصاد برای تسهیل امور تجارت در ابوظبی است و هدف آن خدمت به تجار و شرکت ها است.

You might also like