شورای ورزشی دبی ۳ مرکز ورزشی را برای عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه می بندد

شورای ورزشی دبی با هماهنگی اقتصاد دبی سه مرکز را تعطیل و نه مورد تخلف را علیه تعدادی از مراکز تناسب اندام، باشگاه ها و آکادمی ها ورزشی برای رعایت نکردن پروتکل ورزشی، صادر کرد.

این شورا همچنین به عنوان بخشی از بازدیدهای بازرسی از اماکن ورزشی، به ۳۵ نهاد دیگر اخطار داد.

 

این اقدام برای اطمینان از تعهد کامل امکانات ورزشی به استفاده از پروتکل رسمی و اجرای کلیه اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده برای جلوگیری از ظهور ویروس کرونا انجام شده است.

تیم های بازرسی شورای ورزشی دبی و بخش اقتصاد دبی از ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر ۱۲۴ دور بازرسی در موسسات
ورزشی انجام دادند.

 

مکان های متخلف در جاده شیخ زاید، خیابان جمیرا، خیابان الوصل، شهر ورزشی دبی، القصیص، المزهر،
مردف، السطوه، الکرامه، القوز، الوصل و البرشاء واقع شده است.

همچنین امکانات اجاره ای برای زمین های بازی، استخر شنا در سالن بدنسازی، و آکادمی ورزشی، بسته شده اند.

 

از سوی دیگر، شورای ورزش دبی از تعهد اکثریت باشگاه های خصوصی، اماکن ورزشی و مراکز آموزشی برای اعمال اقدامات احتیاطی، قدردانی کرد.

بیانیه ای شورا بر ادامه بازرسی ها برای اطمینان از کاربرد دقیق و مستمر اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی
و پروتکل برای هر مرکز و ورزش تاکید کرد.

 

You might also like