مدیرکل اداره ملی بحران و بلایای اضطراری دوز واکسن كرونا را دریافت می کند

جناب عبید راشد الحصان الشامسی، مدیرکل اداره ملی بحران و بلایای اضطراری و حوادث در امارات متحده عربی، اولین دوز واکسن “کووید-۱۹” را دریافت کرد.

 

عالیجناب دوز را دریافت کرد مطابق با برنامه وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه را که قبلاً اعلام شده بود،
که شامل تهیه واکسن کرونا “کووید-۱۹” برای کارمندان خط اول دفاع است.

 

  • یک واکسن ایمن و موثر

 

عالیجناب عبید الشامسی در بیانیه ای به همین مناسبت گفت که رهبری فرزانه امارات تأمین حداکثر ایمنی
و امنیت کارگران در خط اول دفاع و محافظت از آنها در برابر خطرات سلامتی را از مهمترین اولویت های خود قرار می دهد.

 

مدیرکل اداره ملی بحران و بلایای اضطراری و حوادث در امارات افزود: « به عنوان ترجمه ای از چشم انداز رهبران ما، واکسن کووید-۱۹ ایمن و موثر ارائه شده است که به حفظ زندگی جامعه شهروندان و ساکنان کمک می کند و از هر گونه خطرات محافظت می کند».

 

 

شایان ذکر است که امارات متحده عربی مجوز استفاده اضطراری از واکسن “کووید-۱۹” را برای دسترسی
به کسانی که با بیشترین آلوده به ویروس در میان قهرمانان خط دفاعی اول قرار دارند، مجاز دانسته است.

 

این امر به منظور تأمین کلیه وسایل ایمنی و محافظت از آنها در برابر خطرات احتمالی ناشی از
ماهیت کار آنها است.
سپس دولت از ارائه واکسیناسیون به معلمان، کارمندان پلیس و دادگستری و کارگران فرودگاه خبر داد.

You might also like