پس از ۱۰ ماه مذاکره مستمر با میانجیگری امارات، این مهمترین مفاد توافقنامه صلح سودان است

پس از ۱۰ ماه مذاکره مستمر با میانجیگری امارات متحده عربی و سودان جنوبی، سودان سرانجام با جنبش‌های مسلح که در جوبا و جنبش آزادیبخش سودان، به مفاد توافقنامه صلح رسید.

این توافقنامه با حضور سالواکی‌یر مایاردیت رئیس جمهور سودان جنوبی، روسای شورای حاکمیت و وزيران انتقالی سودان عبدالفتاح البرهان و عبدالله حمدوک، امضا شد.

 

 

مفاد این توافقنامه شامل هشت پروتکل تقسیم قدرت، مساله زمین، تقسیم ثروت، عدالت انتقالی، پروتکل توسعه
بخش عشایری و دامداری، غرامت و جبران خسارت، پناهندگان و آوارگان است.

همچنین شامل احترام به تکثرگرایی دینی و فرهنگی و تبعیض مثبت در مناطق جنگی، دارفور ناحیه غربی و در ایالت های مفاد توافقنامه صلح سودان کردفان جنوبی و نیل آبی جنوب، بود.

بندهای تقسیم قدرت شامل این بود که مناطق آسیب دیده از ۴۰ ٪ مالیات، منابع محلی و ثروت بهره مند
شوند؛ و  ۶۰ ٪  باقیمانده به خزانه داری مرکزی می روگرایی است.

عالیجناب رئیس جمهور سودان جنوبی، سالواکی‌یر مایاردیت، متعهد شد که به کار خود برای غلبه بر موانع
با جنبش الحلو و اقناع جنبش عبدالواحد محمد برای پیوستن به روند مذاکره ادامه دهد.

از سوی دیگر، عالیجناب خود عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت سودان، تأیید کرد که دولت سودان برای
دستیابی به صلح جامع در کشورش برای اجرای کامل مفاد توافقنامه تلاش خواهد کرد.

You might also like