درس هایی که از ماندن در خانه هنگام کرونا آموختیم

با آموختن دروس زندگی ، كوويد۱۹ شاید مادر تمام دوره ها باشد. ويروس كرونا، یک معلم نامرئی، اما حقایق درخشانی درباره زندگی دارد. در این مقاله همه درسهایی که از ماندن در خانه هنگام کرونا آموختیم.
کل جهان ، برای اولین بار در یک صفحه قرار دارد ، با همان سؤالات روبرو است و به دنبال همان جوابها است.

درسی در صبر بی نهایت:

این هفته ۱۲۰ روز از ماندن در خانه من را نشان می دهد. یا اگر بخواهید ، چهار ماه درس در صبر بی نهایت است.

یادآوری سلامتی ثروت است:

زندگی ارزشمند است. هر لحظه با ارزش است. هر لحظه باید زندگی کند تا زندگی کامل شود. این تنها در صورت سالم بودن بدن ممکن است.
سلامتی ارزشمند است. این همان چیزی است که ویروس کرونا به من آموخته است. بدن سالم دارای سیستم ایمنی قوی است که می تواند از تهدید ویروس جدید جلوگیری کند.

به روابط خود ارزش دهید

نشستن بیش از سه ماه در طول همه گیری در خانه به طور طبیعی برای خود پیش نیامد. هر کس قبلاً هر روز ۱۲ ساعت از ماندن در خانه می گذراند قبل از این که محدودیت های کرونا اعمال شود، اما اکنون هر فرد می خواهد وقت بیشتری را با خوانده خود بگذراند.

You might also like