وزیر فرهنگ وجوانان اماراتی خواستار به حفظ از میراث فرهنگی و بشری است

نورا محمد الکعبی وزیر فرهنگ وجوانان و رئیس کمیته ملی پرورش، فرهنگ ودانش تأیید کرد که همه کشورهای جهان باید میراث فرهنگی را حفظ کنند، زیرا آن نمایانگر میراث انسانی است که باید حفظ شود و از آن بهره برداری نشده و از آن سوء استفاده نکرد و واقعیت یا جوهره انسانی آن تغییر نکند.
به ویژه مکان های باستان شناسی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند و ارزش استثنایی جهانی را نشان می دهد که توسط همه مردم و فرهنگها به اشتراک گذاشته می شود.

“ایاصوفیه بخشی از استانبول تاریخی است و به عنوان موزه در میراث جهانی یونسکو قرار دارد” نورا الكعبی توضیح داد.

خانم الکعبی در بیانیه ای که امروز صادر شد، نشان داد: “ایاصوفیه استانبول همیشه یک میراث جهانی، ارزش فرهنگی و میراثی و پلی برای جمع کردن مردم و تقویت پیوندهای مشترک آنها بوده است”.

وزیر فرهنگ وجوانان افزود که ایاصوفیه شاهکار معماری و شاهدی بی نظیر از تعامل و روابط بین اروپا و آسیا در طول قرن ها است، و منعکس کننده موقعیت آن به عنوان موزه ای از طبیعت جهانی میراث آن است و آن را به سمبل مهم گفتگو تبدیل می کند.

رئیس کمیته ملی پرورش، فرهنگ ودانش افزود: “تغییر وضعیت ایاصوفیه، ارزش انسانی این مکان تاریخی را در نظر نگرفته است”.

وزیر اماراتی بیانیه صادر شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد “یونسکو” را تأیید کرد، و از کشورها خواست که هیچ تغییری در آنها ایجاد نکنند که به ارزش استثنایی جهانی آن آسیب برساند.

You might also like