طی نوامبر ۶۵۳۸ مجوز اقتصادی جدید در امارات

دیروز، یکشنبه ۲۹ نوامبر، آخرین ارقام ثبت شده توسط ثبت مدیریت اقتصاد ملی نشان داد که تعداد کل پروانه های فعالیت اقتصادی جدید که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ در امارات متحده عربی ثبت شده اند به ۶۵۳۸ مجوز اقتصادی رسیده است.

طبق این گزارش جدید مجموع مجوزهای در امارات متحده عربی به ۶۹۶۶۰۰ مجوز رسانده است.

در بیانیه شورای اقتصاد ملی توضیح داد که افزایش تعداد مجوزها برای فعالیت های اقتصادی نشان دهنده
ادامه فعالیت بخشهایی است که از اقتصاد ملی حمایت می کنند.

این ارقام نشان می دهد که ۷۱٪ از کل پروانه های فعالیت اقتصادی در دبی و ابوظبی ثبت شده است که
ارزش آنها به ترتیب ۳۳۸۰۰۰ و ۱۵۸۰۰۰ مجوز اقتصادی تا پایان نوامبر ۲۰۲۰ است.

ارقام ثبت ملی اقتصادی نیز نشان داد که موسسات و شرکتهای دارای مسئولیت خاص با نرخ تقریبی ۳۹٪ از کل مجوزهای فعالیت اقتصادی ثبت شده در امارات متحده عربی هنوز در جایگاه اول قرار دارند.

سپس مجوزهای انحصاری مالکیت و شرکت یک نفره و سپس سایر دسته های مجوزهای شرکتی از نظر
شکل قانونی ارائه می شود.

قابل ذکر است که بسته مشوقهای ارائه شده توسط دولتهای فدرال و محلی در ماههای اخیر به افزایش
تعداد پروانه های فعالیت اقتصادی صادر شده در امارات کمک کرده است.

You might also like