فرودگاه شارجه اعلام کرد که کارمندان او اولین دوز واکسن کووید-۱۹ را دریافت

وزارت بهداشت و پیشگیری از تهیه اولین دوز واکسن کرونا “کووید-۱۹” خط مقدم در فرودگاه شارجه با همکاری دولت شارجه خبر داد.

 

این بخشی از برنامه ملی برای استفاده از واکسن است، با هدف ایجاد دستورالعمل های رهبری حکیمانه امارات
و نگرانی آن برای سلامتی همه کارگران در بخشهای حیاتی کشور، از جمله بخش هواپیمایی است.

 

محمد عبدالله الزرعونی، مدیر منطقه پزشکی شارجه ، تأیید کرد که واکسیناسیون کارکنان فرودگاه شارجه با
اولین دوز واکسن کووید-۱۹ در چارچوب تلاش های وزارت با همکاری مقامات مربوطه برای محافظت از سلامتی
و ایمنی پرسنل خط مقدم انجام می شود.

 

وی خاطرنشان کرد که معرفی واکسن مطابق شواهد علمی در حالی که مراحل کنترل کیفیت را پس از تعیین
تعداد گروه های هدف، دوز و سیستم واکسیناسیون در پروتکل های تایید شده بین المللی انجام داده است.

 

این مراقبت شامل پیگیری مداوم پزشکی و بررسی هرگونه عوارض جانبی احتمالی به منظور سلامتی و ایمنی کارکنان فرودگاه است.

 

الزروعونی همچنین خاطرنشان کرد که دریافت اولین خط دفاعی از پرسنل بهداشتی برای اولین دوز واکسن
کرونا شواهد مهمی در مورد اثر بخشی و اثر بخشی واکسن است.

 

این امر مکمل موفقیت کسب شده توسط کشور در مرحله سوم آزمایشات بالینی، مطابق با رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی است.

 

و شواهدی از پیشرفت های انجام شده توسط امارات در زمینه تحقیقات بالینی، کارایی سیستم بهداشتی
و توانایی آن در ردیابی آخرین روند جهانی بهداشت نشان می دهد.

You might also like