شارجه سرمایه‌گذاری را با شرکت های ایتالیایی بحث می کند

دفتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شارجه “در شارجه سرمایه‌گذاری کنید” یک نشست مجازی با عنوان “فرصت های سرمایه‌گذاری برای شرکت های ایتالیایی در شارجه” برگزار کرد.

 

در این جلسه مقامات دولتی از امارات و ایتالیا، دیپلمات ها و تعدادی از کارآفرینان و صاحبان شرکتهای
ایتالیایی حضور داشتند.

 

در این جلسه فرصتهای سرمایه‌گذاری در بخشهای صنعتی در شارجه و مزایای اقتصادی این امارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

شارجه به عنوان دروازه ای برای سرمایه‌گذاران ایتالیایی جهت رشد و گسترش تجارت خود در بخشهای مختلف از جمله گردشگری، فناوریهای نوآورانه در بهداشت و درمان، فناوری کشاورزی، فناوری اطلاعات، انرژی تجدیدپذیر، راه حلهای شهر هوشمند، ساختمانهای پایدار و سایر موارد انتخاب شده است.

 

این نشست با حضور جناب عمر عبید محمد الحصان الشامسی، سفیر امارات در جمهوری ایتالیا، نیکلاس لنر، سفیر
ایتالیا در امارات
و مروان بن جاسم السرکال، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه شارجه (شروق) برگزار شد.

 

همچنین جناب آقای دکتر خالد عمر المدفع، رئیس شهر رسانه ای شارجه (شمس)، جناب حسین محمد المحمودی،
مدیرعامل مجتمع تحقیق، فناوری و نوآوری شارجه، محمد جمعه المشرخ، مدیر اجرایی دفتر سرمایه‌گذاری
مستقیم خارجی شارجه  “در شارجه سرمایه‌گذاری کنید”  و تعدادی از صاحبان شرکت های ایتالیایی نیز حضور داشتند.

 

 این جلسه مجازی از راه دور و به ریاست توسط پروفسور جیووانی بوستی، رئیس شرکت مشاور EFG انجام شد.

You might also like