اقدامات اضافی برای تقویت اقتصاد ملی امارات در مقابله با کرونا است

کمیته موقت رسیدگی به تأثیرات منفی اقتصاد ملی امارات در نتیجه گسترش ویروس کرونا، سومین جلسه خود را از راه دور به ریاست مهندس عالیجناب سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد و با حضور افرادی از نمایندگان مدیریتهای دولتی فدرال و محلی برگزار کرد.

در این نشست با توجه به تحولات مربوط به اوضاع فعلی، تعدادی از اقدامات و توصیه های اقتصادی اضافی مورد بحث قرار گرفت.

و همچنین در مورد پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کورونا بحث کرد. و این باعث افزایش پاسخگویی بخشهای مختلف اقتصادی در کشور در مواجهه با چالش های ناشی از این همه گیر می شود.

در جلسه کمیته موقت رسیدگی به تأثیرات منفی اقتصاد ملی امارات به اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط ​​از حمایت مالی پرداخته شد.

عاليجناب سلطان بن سعید المنصوری، وزیر اقتصاد امارات، بر اهمیت همكاری و هماهنگی های ملی به طور مداوم تأکید کرد، با هدف مقابله با چالش های اقتصادی و اجتماعی ناشی ازین همه گیر در سطح جهان است.

وزیر اقتصاد امارات همچنین به لزوم تقویت هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی، و انجام دادن ابتکارات و برنامه های اقدام برای اطمینان از دستیابی به بخشها و افرادی به اولویت ها، دستور داد.

همچنین در این جلسه مراحل آینده در مورد کلیه اقدامات لازم برای رسیدگی به عواقب این همه گیر در منابع انسانی مورد بحث قرار گرفت.

You might also like