۳۶۴ شرکت گردشگری جدید در دبی در سال ۲۰۲۰

با توجه به داده های مجوزهای جدید تخصصی در فعالیت های گردشگری، دبی اقتصاد اعلام کرد که امارات از ابتدای امسال تاکنون ۳۶۴ شرکت گردشگری جدید جذب کرده است.

 

خالد المری، مدیر ارشد مجوزهای بازرگانی در بخش ثبت تجارت و صدور مجوز در اقتصاد دبی، تعهد کامل نسبت به تمام اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را در کلیه فعالیت ها، به ویژه گردشگری نشان داده است.

 

مدیر ارشد مجوزهای بازرگانی اضافه کرد: «اقتصاد دبی برای ارتقای توسعه تجارت در امارت
و افزایش کارایی و اثربخشی خدمات دولتی با سایر سازمان های دولتی همکاری می کند».

 

وی خاطرنشان کرد که کل شرکت های فعال در بخش گردشگری در دبی ۲۵۴۹ شرکت است و “تور داخلی” برجسته ترین فعالیت های فرعی طبقه بندی شده در بخش محسوب می شود.

 

المری اظهار داشت که دبی با عواقب همه گیری همه گیر برخورد کرده است و همچنین با
تعهد کامل به تمام اقدامات پیشگیرانه موفق به توسعه کار در همه بخش ها شده است.

 

شرکت های جدید گردشگری با ۶۵۱ شرکت علاوه بر ۲۶۵ شرکت فعال در فعالیت “تور
خارجی
” به عنوان “آژانس مسافرتی و جهانگردی” طبقه بندی شدند.

 

علاوه بر ۲۹ شرکت در فعالیت “خدمات راهنمای گردشگری” فعالیت می کنند و ۲۳ شرکت
“نماینده عمومی مجاز برای شرکت های هواپیمایی” فعالیت می کنند.

You might also like