پروژه های الکترونیکی در بیشترین تقاضای مجوز های تجاری

مدیریت پروژه های الکترونیکی در صدر فهرست ۱۰ گروه كه خواستار مجوزهای تجاری در نیمه اول سال جاری ۲۰۲۰، قرار دارد.

اين طبق شاخص های وزارت اقتصاد امارات در حالی که متخصصان توضیح دادند که سهولت اخذ مجوز برای فعالیتهای تجارت و پروژه های الکترونیکی ، صاحبان مشاغل ، به ویژه افراد کوچک را ترغیب می کند تا ایده های خود را به فعالیت های تجاری واقعی تبدیل کنند.

براساس داده های ثبت ملی وزارتخانه ، فعالیت های مدیریت پروژه ، مجوزهای فروشگاه الکترونیکی ، دفاتر پیمانکاری ، تجارت عمومی و رستوران های کوچک ، میان وعده ها و مراکز فروش نوشیدنی های گرم و سرد بیشترین میزان را در مورد مجوزهای اعطا شده و شرکت های ثبت شده است.

فعالیت های مدیریت حدود ۴۵۲۵ مجوز ثبت کرده، سپس فعالیت های تجاری در زمینه فعالیتهای تجاری با حدود ۱۳۹۵ مجوز، سپس تجارت الکترونیکی با حدود ۱۱۹۴ مجوز، و پس از آن تجارت عمومی با ۱۰۸۵ مجوز ثبت شده است.

شاخص وزارت همچنین نشان داد که راه اندازی تعدادی از تسهیلات مربوط به پروانه های کوچک ، انگیزه محور فعالیت در آن دوره بود.
به ویژه آنهایی که فعالیت خود را از طریق سیستم الکترونیکی انجام داده اند، به ویژه با توجه به بحرانی که باعث افزایش تقاضای خرید الکترونیکی شده است.

You might also like