وزارت امور خارجه .. چشم مراقب و پنجره امارات بر جهان در سختترین بحران ها

امارات متحده عربی، از طریق وزارت امور خارجه خود، ابتکارات پیشگامانه بشردوستانه خود را در مواجهه با همه گیر کرونا یا کووید-۱۹، ادامه داده و مأموریت والای خود را بر عهده داشته است.

از طریق آن تلاش می شود ارزش های همبستگی و هم افزایی را در سراسر جهان حفظ کند تا بر پیامدهای این بحران غلبه کند.

وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی امارات متحده عربی از ابتدای شیوع ویروس كرونا در سراسر جهان، رویكرد دیپلماتیک خود را برقرار كرده است.

این وزارت همچنین با کلیه مقامات ذیربط در کشور، سازمان ملی اضطراری و بحران، وزارت بهداشت و حفاظت از جامعه و سازمان های دولتی مربوط فدرال و محلی همکاری کرده است.

از زمان آغاز ویروس کرونا در سراسر جهان، وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها و ماموریت های نمایندگی آن برای اطمینان آنها با شهروندان اماراتی در خارج از کشور، تماس بوده اند.

وزارت همچنین از طریق سفارتخانه ها و مأموریت های کشوری در خارج از کشور با دانشجویان اماراتی که در خارج از امارات متحده عربی تحصیل می کنند، در تماس مداوم بوده است.

در همین زمینه پس از تعلیق همه پروازها به و از امارات، وزارت با اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل تخلیه اتباع کشورهای برادر که قادر به بازگشت به خانه های خود نبودند، با اداره فدرال هویت و شهروندی همکاری کردند.

You might also like