شورای هماهنگی سیاست های مالی امارات: برای مرحله پس از کرونا آماده هستيم

وزارت دارایی در امارات از راه دور دومین نشست شورای هماهنگی سیاست های مالی دولت برای سال جاری را به ریاست یونس حاجی الخوری، وکیل وزیر دارایی و رئیس شورای هماهنگی سیاست های مالی دولت و با حضور سعید راشد الیتیم، معاون معاون وزیر مالیه برای منابع و بودجه، برگزار کرد.

در این جلسه اعضای شورای هماهنگی سیاست های مالی دولت از دولت های امارات ، سیف هادف الشمسی، معاون فرماندار بانک مرکزی امارات، هشام خالد ملک، معاون وزیر دارایی ابوظبی، عارف عبدالرحمن اهلی، مدیر اجرایی بودجه و برنامه ریزی دبی حضور داشتند.

این جلسه همچنین با حضور ولید ابراهیم الصايغ، مدیرکل امور مالی مرکزی شارجه ، یوسف علی محمد البلوشی، معاون امور مالی راس الخیمه، مروان آل علی مدیرکل امور مالی عجمان، و خلیفه سعید غانم مدیرکل امور مالی ام القوین و یوسف عبدالله العوضی معاون مدیرکل امور مالی فجیره، برگزار کرد.

در این جلسه، بررسی آخرین تحولات در مورد اهداف مالیاتی و درآمدهای وزارت دارایی و بررسی پروژه های مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه و مکانیزم جمع آوری داده ها، همچنین در مورد قطعنامه شماره ۱/۷ برای سال ۲۰۲۰ در مورد آماده سازی مرحله پس از ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت.

همچنین گزارشی از مهمترین تحولات پولی و بانکی در کشور توسط بانک مرکزی امارات ارائه شد.

You might also like