فرودگاه های دبی ابتکار داوطلبانه را برای مقابله با چالش های کرونا آغاز می کند

فرودگاه های دبی ابتکار داوطلبانه را با هدف ایجاد همکاری در کارمندان خود به منظور کمک به همکاران خود در خط مقدم و اطمینان از انجام کارآمد عملیات و ایجاد فرهنگ کار داوطلبانه در جامعه فرودگاه بین المللی دبی آغاز کردند.

 

این ابتکار تاکنون بیش از ۲۰۰ کارمند از بخشهای مختلف بنیاد را با شعار راه اندازی شده توسط سازمان ملل
متحد تحت عنوان «با داوطلب با هم می توانیم» به مناسبت روز جهانی داوطلب جذب کنیم.

 

به عنوان بخشی از برنامه های خود برای ارتقا ارزش های داوطلبانه و فرهنگ کارمندان خود، فرودگاه های دبی اخیراً به برنامه داوطلبانه دبی از سازمان توسعه جامعه دبی پیوست.

 

این برنامه اجازه می دهد ابتکارات داوطلبانه در تمام امارات کشور به طور کلی و به ویژه دبی مدیریت شود.

 

به همین مناسبت، جمال الحای، معاون مدیرکل در فرودگاه های دبی، نشان داد: «داوطلبانه بخشی جدایی
ناپذیر از سیستم ارزش هایی است که اماراتی ها بر اساس آن پرورش می یابند».

 

الحای افزود: «در همبستگی با روز جهانی داوطلب، به تازگی ابتکاری را برای انگیزه دادن به کارمندان
خود جهت کمک داوطلبانه به کارکنان خط مقدم آغاز کردیم».

 

شایان ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجم دسامبر هر سال، یک روز جهانی داوطلب را
تصویب کرد و آن را فرصتی بی نظیر برای داوطلبان و سازمان ها دانست تا از تلاش های خود تجلیل کنند.

You might also like