حاکم فجیره و حاکم عجمان ۱۹۵ تن مواد غذایی را به لبنان می فرستند

با حمایت و رهنمودهای حضرت شیخ حمد بن محمد الشرقی، حاکم فجیره و عالیجناب وی شیخ حمید بن راشد النعیمی، حاکم عجمان ، حدود ۱۹۵ تن مواد غذایی برای حمایت از افراد آسیب دیده از انفجار بندر بیروت در لبنان ارسال شد.

 حاکم فجیره
عالیجناب حمد بن محمد الشرقی، حاکم فجیره

جایی که موسسه خیریه فجیره، پس از انفجار بزرگ بندر بیروت، ۱۲۵ تن مواد غذایی را به پایتخت لبنان، فرستاد.

جناب سعید بن محمد الرقبانی، رئیس هیئت مدیره این موسسه گفت: “ابتکار موسسه فجیره بخشی از کمکهای فوری بشردوستانه امارات است برای برادران لبنانی آسیب دیدگان از انفجار بندر بیروت است”.

از سوی دیگر و با اجرای دستورالعملهای حضرتعالی شیخ حمید بن راشد النعیمی، عضو شورای عالی و حاکم عجمان، “اداره فعالیت های خیریه عجمان” ۷۰ تن مواد غذایی را به لبنان ارسال کرد.

حاکم عجمان
عالیجناب حمید بن راشد النعیمی، حاکم عجمان

این کمک ها از طریق خطوط هوایی ملی امارات، با هدف حمایت از شهروندان لبنانی در بحران خود پس از انفجار بیروت، ارسال شد.

جناب آقای دکتر خالد عبدالوهاب الخاجه، مدیر اجرایی اداره فعالیت های خیریه عجمان، رئیس هیأتی بود که بر عملیات بارگیری کمکهای در هواپیمای نظارت داشت.

شایان ذکر است که کمکهای فرستاده توسط حاکم فجیره وحاکم عجمان به عنوان بخشی از پل کمک های بشردوستانه که توسط امارات به مردم لبنان ارائه داده است.

You might also like