حاکم شارجه منطقه میراث خورفکان را افتتاح می کند

دیروز، عالیجناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، منطقه میراث خورفکان را افتتاح کرد. این یکی از مهمترین پروژه ها برای حفظ بناهای میراثی در منطقه است.

والاحضرت حاکم شارجه پس از ورود به منطقه میراث، از کانال آب وادی بازدید کرد.

 سپس حاکم شارجه، به دیدار مسافرخانه الریاحین رفت. مسافرخانه الریاحین نمایانگر گروهی از خانه های
قدیمی در منطقه میراث است که با حفظ ویژگی های باستانی آن بازسازی می شود.

 

حاکم شارجه
دکتر سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه، هنگام مراسم افتتاحیه منطقه میراث خورفکان

 

سپس دکتر سلطان بن محمد القاسمی از خوابگاه جوانان که یکی از خانه های قدیمی منطقه میراث است بازدید کرد. 

سپس دکتر القاسمی از “بازار شرقی”، بازار قدیمی خورفکان، بازدید کرد که بازسازی شد؛ همچنین بسیاری
از مغازه ها و فعالیت های مختلف تجاری در اختیار آن قرار گرفت تا به یک مقصد گردشگری و تفریحی برای
همه بازدیدکنندگان و ساکنان خورفکان تبدیل شود.

 

حاکم شارجه هنگام افتتاحیه شورای ادبی خورفکان

 

حاکم شارجه همچنین از موزه بازار قدیمی بازدید کرد که یک فضای فرهنگی و میراثی است که در آن
بخشهای زیادی به نمایش و تبیین هنرها و صنایع دستی باستان اختصاص دارد.

عالیجناب القاسمی همچنین در مورد برنامه های توسعه تعدادی از پروژه های آینده در منطقه میراث خورفکان که از جمله پروژه هتل شرق خورفکان، مطلع شد.

You might also like