امارات اولین کنفرانس مجازی را برای بحث آینده گردشگری عرب برگزار می کند

مرکز عربی رسانه های جهانگردی در امارات اولین کنفرانس مجازی برای جهانگردی عرب را از طریق بستر الکترونیکی زووم پس از بازگشت تدریجی و سرگیری فعالیت گردشگری، برگزار کرد.

تعدادی از وزرای جهانگردی و رسانه های عرب، متخصصان و دانشگاهیان کشورهای عربی در این کنفرانس مجازی شرکت خواهند کرد.

شرکت کنندگان با مهمترین چالش های بازگشت ایمن فعالیت های گردشگری با رسانه ها گفتگو خواهند كرد.

سخنرانان بر اهمیت نقش رسانه ها در بازگرداندن این بخش مهم به نقش مهم آن در مشارکت در اقتصاد عرب تأکید خواهند کرد.

حسین المناعی، رئیس هیئت مدیره مرکز عربی اطلاعات گردشگری، گفت: “در مرکز عربی رسانه های جهانگردی، همیشه مشتاق هستیم که از جنبش جهانگردی عرب پشتیبانی می کنیم و هدف آن تحریک گردشگری در جهان عرب هستیم”.

المناعی اضافه کرد: “همه ما از چالش پیش روی بخش گردشگری به دلیل همه گیر کرونا، که جهانگردی جهانی و عرب را تحت تأثیر قرار داده است، آگاه هستیم”.

به نوبه خود، مصطفی عبدالمنعم، دبیرکل مرکز، گفت: “شرکت کنندگان در مورد تأثیر بیماری کرونا بر جهانگردی و سایر بخشهای اقتصادی در جهان عرب صحبت خواهند کرد. و در مورد آمادگی مقاصد گردشگری عرب برای پذیرایی از بازدید کنندگان و نقش رسانه های تخصصی در رفع این بحران جهانی بررسی خواهیم کرد”.

You might also like