یک واکسن برای بازیکنان امارات علیه ویروس کرونا

فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی، با هماهنگی مقامات ذی صلاح در کشور، برنامه دوز واکسن کووید-۱۹ را برای بازیکنان امارات متحده، اعضای باشگاه ها و تیم های ملی و اعضای فوتبال در کشور راه اندازی کرد.

 

این ابتکار به عنوان بخشی از تلاش های فدراسیون فوتبال امارات برای حفظ ایمنی ورزشکاران و تمرین
کنندگان فوتبال صورت گرفت.

 

شیخ راشد بن حمید النعیمی، رئیس اتحادیه فوتبال امارات، گفت که این برنامه در چارچوب علاقه اتحادیه
فوتبال برای پیشبرد تصمیمات صادر شده توسط مقامات ذی صلاح در کشور به منظور حفظ امنیت همه اعضای جامعه است.

 

النعیمی از بخشنامه ها و حمایت های رهبران امارات که تأثیر مثبتی در ایجاد امارات به عنوان یک نمونه جهانی در نحوه مقابله با پیامدهای همه گیری با بازده بالا داشت، ستایش کرد.

 

شیخ راشد همچنین از شرکتهای وابسته به فوتبال در کشور خواست تا از این برنامه بهره مند شوند و برای
حفظ ایمنی خود و دیگران، دوز واکسن کرونا دریافت کنند.

 

اتحادیه فوتبال تمام اقدامات مربوط به روند واکسیناسیون را برای تمام باشگاه های کشور، از جمله ارگان
های فنی، اداری و پزشکی برای تیم اول و بازیکنان امارات انجام داده است.

 

به همین ترتیب، مراحل دریافت واکسن برای اعضای وابسته فدراسیون فوتبال، تیم های ملی و لیگ حرفه ای امارات به پایان رسیده است.

You might also like