جزئیات بیشتر از تصمیم جدید امارات در مورد ویزای اقامت

تصمیم قبلی در مورد اعتبار ویزای اقامت منقضی شده مقیمین داخل کشور از اول مارس به بعد تا پایان دسامبر سال جاری، لغو می‌شود.
تصمیم در مورد اعتبار امارات آی‌دی‌های منقضی شده از تاریخ ۱ مارس به بعد تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ نیز لغو می شود. و از ۱۱ ژوئیه اجرایی بود.

اداره فدرال هویت و شهروندی از ۱۲ ژوئیه شروع به دریافت جریمه‌ها و هزینه‌های ارائه شده برای ارائه خدمات می‌کند.
سه ماه مهلت به شهروندان امارات، شهروندان کشورهای خلیج عرب و مقيمين داخل کشور برای تمدید ویزای اقامت  داده می‌شود.

يك ماه فرصت به آن دسته از شهروندان امارات، شهروندان کشورهای خلیج و مقیمین خارج از کشور، كه كمتر از شش ماه در خارج از كشور بوده اند، براي تمديد مدارکشان داده می‌شود. این مهلت از تاریخ ورود این افراد به کشور، محاسبه می‌شود.

به مقیمین خارج از کشور که اقامت آنها منقضی شده یا بیش از شش ماه در خارج از کشور بوده اند، مهلتی برای بازگشت به کشور، از تاریخ بازگشایی مرز هوایی بین امارات و کشوری که فرد مقیم در آنجا حضور دارد داده می‌شود.

پس از انقضای مهلت‌های مقرر در این مصوبه، هزینه‌های اداری و جریمه‌ها دریافت می‌شود. هیچ هزینه‌ای برای دوره معافیت گرفته نمی‌شود. هزینه‌های اداری و جریمه‌ها از ۱۲ ژوئیه محاسبه می‌شوند.
ادارات کشور باید آی‌دی کارت الکترونیکی تجدید شده را در برنامه هوشمند اداره فدرال هویت و شهروندی تا صدور آی‌دی کارت جدید، بپذیرند.

You might also like